Intro to Expert Programming

คอร์สสำหรับทดลองเรียน


คอร์สสำหรับทดลองเรียน
฿1000 Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
วิธีการชำระเงิน
เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
กรณีเรียนแล้วสงสัยสามารถถามทาง Email, Facebook หรือเว็บ Q&A ได้ทันที
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

Intro to Expert Programming

คอร์สสำหรับทดลองเรียน

ผู้เรียนสามารถขอ Promotion Code ลดราคา 100% เพื่อซื้อคอร์สนี้ได้ฟรีผ่านทาง Inbox Facebook ของ EPT https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor โดยต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อ-นามสกุลของผู้เรียน
  2. email ของผู้เรียนที่ใช้ในการลงทะเบียนเว็บ https://elearn.expert-programming-tutor.com/
  3. แจ้งว่า "ขอ Promotion Code ลดราคา 100% เพื่อซื้อคอร์ส Intro to Expert Programming"

หมายเหตุ: การลงทะเบียนคอร์สนี้ใช้เพื่อขอสิทธิ์ในการทดลองเรียนเท่านั้น หากพบว่าผู้เรียนมีการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของทาง EPT หรือทำผิดกฏกติกาใด ๆ ทาง EPT สามารถยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้เรียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อ 026111618

00_INTRO

No announcements yet