DATA POLICY - การใช้ข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

โดยการใช้งาน Software / งานบริการ หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทาง เรา ทาง บริษัท เนเจอร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ขอสงวนสิทธ์ไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นๆ งานบริการ และตัวอย่างต่างๆ ถูก Optimize ให้ง่ายต่อการศึกษาและเรียนรู้ ทาง บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นๆ อยู่เรื่อยๆ เพื่อ ไม่ให้มีข้อผิดพลาด แต่ เราไม่สามารถ รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ได้ 100% การใช้งานข้อมูลและ/หรืองานบริการและ/หรือสิ่งอื่นๆ ดังกล่าว ผู้เรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ทาง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางกาย หรือ ทางจิตใจ ของผู้รับบริการ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้รับบริการ โดยการใช้บริการจากเรา ทาง บริษัทฯ ถือว่า ผู้เรียนได้อ่านข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนและเข้าใจและยอมรับข้อตกลงต่างๆอย่างดีแล้ว

ข้อมูลส่วตัวของผู้ให้บริการ เราจะเก็บเป็นความลับ แต่ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว ที่ ส่งให้กับทาง บริษัท เนเจอร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ทั้งทาง Email/โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น Data Set สำหรับ ทบสอบโปรแกรม Source code ต่างๆ หรือ รูปถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สื่อ VDO หรือ ข้อมูลอื่นๆ สำหรับงานวิจัย ทางเราถือว่าเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา และข้อมูลเหล่านั้น จะเป็นสิทธ์ของ บริษัทฯ ทาง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ ผู้ส่งทราบ รวมถึงนำข้อมูลเหล่า นั้น ไปใช้ในเชิงพานิชย์ด้วย โดยทางเราจะปกปิดที่มาของข้อมูลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน

เราขอสัญญาว่าเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้นร. ได้รับความรู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน Course นั้นๆ